สมัครงาน

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้

  ตำแหน่ง*

  ชื่อ-นามสกุล*

  เพศ*

  สถานภาพสมรส*

  สัญชาติ*

  ศาสนา*

  วัน/เดือน/ปีเกิด*

  สถานะภาพทางทหาร

  รูปถ่าย

  ไฟล์ประวัติ

  ที่อยู่ปัจจุบัน

  ที่อยู่*

  เขต (อำเภอ)*

  จังหวัด*

  การติดต่อที่สะดวก*
  โทรศัพท์อีเมล์

  โทรศัพท์*

  อีเมล์*

  เงินเดือนที่ต้องการ*

  ประวัติการศึกษา

  1. ระดับการศึกษา

  ชื่อสถานศึกษา

  วุฒิการศึกษา

  สาขาวิชา

  เกรดเฉลี่ย

  2. ระดับการศึกษา

  ชื่อสถานศึกษา

  วุฒิการศึกษา

  สาขาวิชา

  เกรดเฉลี่ย

  1. ประสบการณ์ทำงาน

  เริ่มจาก
  ถึง

  บริษัท

  ตำแหน่ง

  เงินเดือน

  ลักษณะงานที่ทำ

  2. ประสบการณ์ทำงาน

  เริ่มจาก
  ถึง

  บริษัท

  ตำแหน่ง

  เงินเดือน

  ลักษณะงานที่ทำ

  1. ประวัติการฝึกอบรม

  เริ่มจาก
  ถึง

  สถาบัน

  หลักสูตร

  2. ประวัติการฝึกอบรม

  เริ่มจาก
  ถึง

  สถาบัน

  หลักสูตร