Contact Us

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด มีหลักการปฏิบัติงานที่เน้นเรื่องจริยธรรมในการทำงานแบบมืออาชีพ รับผิดชอบและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การรักษาความลับของลูกค้า อย่างเคร่งครัด สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนในสายอาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรม และมีความซื่อสัตย์

cs_image_url

เรามีคุณภาพการให้บริการ

มีการดำเนินการอย่างมีระบบ มีแผนการทำงานอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอนถูกควบคุม 

ดูแลการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ  โดยยึดหลักการทำงาน ที่ลูกค้าต้องได้ประโยชน์สูงสุด และ

การทำงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง มีความแม่นยำ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้

[wpgmza id="1"]
cs_image_url

กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อที่นี่!

CONTACT ADDRESS

  • บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

    287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1801 

    ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • Call: 02-635-5333

  • Fax: 02-635-5352

  • Email: hr_office@decin4c.Com